Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

5 hazret mertebesi

ZÂTULLAH’IN MARİFETİ KASİDESİ

Zatullah’ı bilmeyi yedi makamı vardurur
(Kûlküllün min indillâh) zati Hakk buyurur
Biri cümle eşyada fiili tasarruf yok durur
Ancak faili Allah tevhidi efal durur
Zahitlerin buğuzu şirkü hafidir
Cahillerin havfı vehmü hayaldir
Aşıkların zevki bu makamdadır
Hübbümedih havfü zemden gönülleri aridir
Gamühüzünden ferahüsürurdan gönülleri safidir
Aşıkların gönlü miratı zattır
Aşıkların kalbi mazharı rahmandır
Lâ faile illallah bu makamdadır
Hem tevhidi efali bu makamdadır
Allah, Allah, Allah yoktur bizim filimiz
Zikrü daimdedir bizim kalbimiz
Zevki daimdedir bizim kalbimiz
Bil ikinci cümle eşya sıfatullah aynıdır
Gözler çoktur amma gören bir durur
Cümle eşyadan gören zat durur
Kulak çoktur ama duyan bir durur
Cümle eşyadan duyan zat durur
Lisan çoktur ama kelâm bir durur
Cümle eşyada kelâmullah durur
Kadir çoktur amma kudret bir durur
Cümle eşyada kudretullah durur
Mürit çoktur ama irade bir durur
Cümle eşyada muradullah durur
İlim çoktur amma bilen bir durur
Cümle eşyadan bilen zat durur
Diri çoktur amma hayat bir durur
Cümle eşyada hayatullah durur
Lâmevsufe illallah bu makamdadır
Hem tevhidi sıfatı bu makamdadır
Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız
Zikrü daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil üçüncü cümle eşya hakikatte yok durur

Küllümenaleyhe fan buyurur

Lâ mevcude ilallah bu makamdadır

Hem tevhidi zati bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur zatımız zikri daimdedir bizim gönlümüz

zevki daimdedir bizim gönlümüz

Semmeveçhi cem makamı dördüdür

Veyabka vechürabbike ferman buyurur

Halk zahir oldu Hakk batındır

Mansur meydanında enel Hakk sırrıdır

Ahkâmı vilâyet bu makamdadır

Hem vahdeti vücudu bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur zatımız

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil beşinci makamı Hazret-i Cem'dir

Hakk zahir oldu halk batınıdır

Ahkâmı nübüvvet bu makamdadır

Hem ceza-ü mükafat bu makamdadır

Şeriatın sırları anda keşfolur

Allah, Allah, Allah yoktur fiilimiz

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil altıncı makam cemül cemidir

Hakkı, halkı kendinde cemetmesidir

Kabe kavseyni ev edna bu makamdadır

Hem vahdeti şuhudu bu makamdadır

Hem insani kâmil bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

Bil yedinci makam ahadiyetül cem'idir
Onsekiz bin âlem anda fanidir
Lâteayyün künhüzat bu makamdadır
Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

Sıdkı'ya anla hemen sırrı tevhid budur

Böylece tevhidi irfan zata vuslat erdirir

Masivayı gönülden mahveder hem giderir

Künhüzat Cenneti bu makamdadır.

Allah, Allah, Allah yoktur fiilimiz

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

 

                                               Hacı Bekir Sıdkı Visali Halıcıoğlu (ks)

 

SIRRI KUR’AN KASİDESİ

 

Dinle ey ârif-i kâmil hakikati Kur’an sırrını,
Etmemiş bu sırrı ifşa hem ârifan hem veli
Harf-ü savttan hem münezzeh gayrimahlûk kelâmı
Yüzbin küsur harfi cami ol Kur'an-ı ezeli
(K) kaf arştan büyük nurdan bir dağ misali
Kaf dağının üstünde arşı rahman suveri
Diğer harfler hem kafın aynıdır hem nuranî
Sığmaz bu harfler dünyaya âlemi misâl mahalli.
(Belhüve Kur'anün mecid) buyurdu
Kur'an-ü mecid âlemi misâl harflerinin esası
(K) — «Velkuranülmecid» esrarı, âlemi misal harfleri
Yüzbin nurdan dağları
Alemi misal yirmidokuz harfin oldu aslı, temeli.
Bu harflerin onbeşi noktalıdır bilmeli
(T.K.Y.) bu üçü oldu iki noktalı
(S.Ş.) bu iki oldu üç noktalı
(B,C,H,Zel,Ze,dat,Zı,Gayn,F.N.) bu onu oldu birer noktalı
Anla ey kâmil ruhî bu noktalar sırrını
İlmüledün sırrı hilâfet burası

Hem Niyazi buyurdu divanında bi garaz
Noktayı fehmeylemektir ilmü irfandan garaz
Oku hafız, Kur'anı gece gündüz hem kâlbî
Zahir olur Kur'an'dan ol nurların esrarı
Otuzaltı bin kelimatı cami ol Kur'ani ezeli
Bu kelimat alemi melekût hem münevver şehirleri
(Elif) surette harf, kıraette kelime-i elfazı
(Elif) Alemi melekût şehirlerinden bir şehri
(Elif) Zat, (lâm) sıfat, (F) efalin esrarı
Zahir oldu bu sırdan hem vahdeti vücudu
Lenefidel bahrü kable entenfede kelimatü Rabbi
Yedi derya misali derya tükenir tükenmez kelimati
(İnnehü lekurranün kerim) buyurdu Kur'anı Kerim
Alemi melekût kelimatının esması
Sığmaz bu kelimat misali alemi melekût mahalli
Hem kudretin tasarrufu âlemi melekût esrarı
Oku hafız Kur'anı gece gündüz hem nuru
Zahir olur Kur'an'dan o nurların esrarı
Altıbin küsur ayeti cami ol Kur’an-ı ezeli
Bu ayetler âlemiceberut misalinin erkânı
Venünezzilü minelkuranül mahüve şifaün verahmetün lilmü'-minin

Her ayetin te’siri âlemiceberut esrarı
Velekad ateynake seb’an minelmesani velkuranelazîm
Kur’an-î azîm âlemiceberut ayetinin esması
Oku hafız Kur’an-ı gece gündüz hem sırrı
Zahir olur Kur’an'dan o nurların esrarı
Yüzon küsur sureleri cami ol Kur’an-ı ezeli
Bu sureler alemilâhut hem mukaddes Resûlları
Sureyi Yusuf, Sureyi Nuh, Sureyi Hudu hem sureyi İbrahim-i Halil-i.
Kur’an-ı hâkim âlemi lâhut surelerin esması
Oku hafız Kur’an-ı gece gündüz hem hafi
Zahir olur Kur’an’da o nurların esrarı
Allah-ü nurüssemavati velardı ayetinin esrarı
Şecere-i mübareke-i zeytune ol Kur’an-ı ezeli
O mübarek şecere ne şarktadır ne garpda
Zatla kaim kelâmı tenvir eder âlemi
Misalinur ey salik havfi Muhammed
Misali zücace ey âşık sırrı Muhammed âyeti
Misali mısbah ey arif ruhî Muhammed kelimati
Misali mişkat ey zâkir kalbi Muhammed hurufi

Misali kevkeb kevkebdürri ey hafız lisanı Muhammed tebliği
Sıdkı bu tefekkürle oku bu Kur'an-ı
Ahfandadır eşcarı
Hafandadır süveri
Sırrındadır ayeti
Ruhundadır kelimatı
Kalbindedir hurufu
Hem lisanda gölgesi
Hafızların zihninde, samilerin üznünde (kulağında)
Hem elfazı Mushafta ol Kur'anın gölgesi
Oku hafız Kur'an-ı gece gündüz hem kavli
Zahir olur Kur'an'dan o nurların esrarı

                                                Hacı Bekir Sıdkı Visali Halıcıoğlu (ks)önceki sayfa            sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam184
Toplam Ziyaret734345
Hava Durumu
Saat
Takvim