Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

nefs ile ilgili tefekkür ayetleri2

NEFS İLE İLİŞKİLİ TEFEKKÜR AYETLERİ

1)   “Onlar (Kafirler) (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak nefislerini (kendilerini) aldatırlar ve bunun farkında değillerdir” BAKARA/9

2)   “Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı (tanrı) edinmekle nefsinize (kendinize) kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edinde nefislerinizi (kötü arzularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O’dur.” BAKARA/54

3)   “Hakikatte onlar bize değil, sadece nefislerine (kendilerine) kötülük ediyorlardı.” BAKARA/57

4)   “Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’anı) inkar ederek nefislerini (kendilerini) harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ancak kafirler için alçaltıcı bir azap vadır.” BAKARA/90

5)   “Kim bunu yaparsa muhakkak nefsine (kendine) kötülük etmiş olur. Allah’ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah’ın sizin üzerinizde ki nimetlerini hatırlayın, size öğüt vermek üzere indirdiği Kitab’ı ve hikmeti hatırlayın. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah her şeyi bilir.” BAKARA/231

6)   “Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar nefislerine (kendilerine) zulmediyorlar.” AL-İ İMRAN/117

7)   “Nefislerine (kendilerine) zulmeden (yazık eden) kimselere melekler canlarını alırken “Ne işde idiniz? Dediler.” NİSA/97

8)   Nefislerine (kendilerine) hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez” NİSA/107

9)   “Kim bir günah kazanırsa onu ancak nefsi (kendi) aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.” NİSA/111

10)   “İnkar edenler sanmasınlar ki, nefislerine (kendilerine) mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.” AL-İ İMRAN/178

11)   “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok merhamet sahibi ve esirgeyici bulacaktır.” NİSA/110

12)   “Kim bir nefse (cana) veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir nefse (cana) kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir nefsi (canı) kurtarırsa O bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedir.” MAİDE/32

13)   “Onlardan çoğunun, inkar edenlere dostluk ettiklerini görürsün, Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazab etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar.” MAİDE/80

14)   “(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? Diye sor. “Allah’ındır” de. O, merhamet etmeyi zatına (ZATI NEFSİNE) farz kıldı. Size varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefislerini (kendilerini) ziyana sokarlar (zulmedenler) varya işte onlar inanmazlar.” ENAM/12

15)   “Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (Resulullah) kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Nefislerini (kendilerini) ziyan edenler varya, işte onlar inanmazlar.” ENAM/20

16)   “Gör ki nefisleri aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve tanrı diye uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti.” ENAM/24

17)   “Onlar, hem insanları Peygamber’e yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hemde kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak nefislerini (kendilerini) helak ederler.” ENAM/26

18)   “Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri (bir tarafa) bırak! Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçar olmaması için Kur’an ile nasihat et. O nefis için Allah’tan başka ne dost vardır, nede şefaatçi…” ENAM/70

19)   “Haydi nefislerinizi kurtarın.” ENAM/93

20)   “Onlar (günahkarlar) yalnız nefislerini (kendilerini) aldatırlar, ama farkında olmazlar.” ENAM/123

21)   “    Rabbinin bazı alametleri geldiği gün,önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan nefse (kimseye) artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki: Bekleyin, şüphesiz bizde beklemekteyiz.” ENAM/158

22)   Deki: Allah her şeyin Rabbi iken ben O’ndan başka Rabmi arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başka nefsin (başkasının) suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.” ENAM/164

23)   “Kiminde tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı nefislerini ziyana sokanlardır (nefislerine zulmedenlerdir).” ARAF/9

24)   “Öyle bir günden korkun ki, o günde hiçbir nefis (hiç kimse), başkasını (başka bir nefis) için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiçbir nefisden (hiç kimseden) (Allah için vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz; onlara asla yardımda yapılmaz.” BAKARA/48

25)   “(Ey bilginler)! Sizler Kitabı (okuduğunuz gerçekleri bildiğiniz halde), insanlara iyiliği emredip nefsinizi (Kendinizi) unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” BAKARA/44

26)    “Ehl-i kitaptan bir kısım istediler ki, ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece nefislerini (kendilerini) saptırırlarda farkına varmazlar.” AL-İ İMRAN/69

27)   “Kendi nefislerinin (canlarının) kaygısına düşmüş bir grupta, Allah’a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyor. “Bu işten bize ne” diyorlardı. De ki: İş (zafer, yardım, her şeyin karar ve buyruğu) tamamen Allah’a aittir. Onlar sana açıklayamadıklarını nefislerinde (içlerinde) gizliyorlar.” AL-İ İMRAN/154

28)   “Allah’a iftira eden ya da O’nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir! Onların Kitapta ki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz (melekler) gelip canlarını alırken “Allah’ı bırakıpta tapmakta olduğumuz tanrılar nerede?” Derler. (Onlara da): “Bizden sıvışıp gittiler” derler. Ve kafir olduklarına dair nefisleri (kendi) aleyhlerine şahitlik ederler.” ARAF/37

29)   “İnanıp da iyi işler yapanlara gelince ki hiçbir nefse (hiç kimseye) gücünün üstünde bir vazife, yüklemeyiz. İşte onlar cennet ehlidir. Orada onlar ebedi kalacaklar.” ARAF/42

30)   “…… Onlar cidden nefislerine (kendilerine) yazık ettiler ve uydurdukları şeyle (putlar) da kendilerinden kaybolup gitti.” ARAF/53

31)   “Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür.” ARAF/177

32)   “Allah’ın dışında taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter nede nefislerine (kendilerine) yardım edebilir.” ARAF/197

33)   “Allah’a ortak koşanlar, nefislerinin (kendilerinin) kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken, Allah’ın mescitlerini imar etme selahiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.” TEVBE/17

34)   “(Ey Muhammed!) Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak nefislerinin (canlarının) çıkmasını istiyor.” TEVBE/55

35)   “Orada bütün nefisler (herkes) geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeylerde onları terk edip kaybolmuştur.” YUNUS/30

36)   “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar nefislerine (kendilerine) zulmeder.” YUNUS/44

37)   “(O zaman) zulmeden bütün nefisler yeryüzündeki bütün servete sahip olsa (azaptan kurtulmak için) elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.” YUNUS/54

38)   “İşte onlar nefislerini (kendilerini) ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeylerde kendilerinden kaybolup gitti.” HUD/21

39)   “Ben size: “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır” demiyorum, gaybıda bilmem. “Ben bir meleğimde” demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için “Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir” diyemem. Onların nefislerinde (kalplerinde) olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.” (HUD/31

40)   “Onlara biz zulmetmedik; fakat onlar nefislerine (kendilerine) zulmettiler. Rabbinin (azap) emri geldiğinde, Allah’ı bırakıpta taptıkları tanrıları, onlara hiçbir şey sağlamadı, ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı.” (HUD/101

41)   “Nefislerine (kendilerine) haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler: Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. (Melekler onlara şöyle der:) “Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir.” NAHL/28

42)   “Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. (Yakub) dedi ki: Bilakis nefisleriniz size (kötü) bir işi güzel gösterdi. Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan ancak Allah’tır.” YUSUF/18

43)   “Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve “Haydi gel!” dedi O’da (Haşa) Allah’a sığınırım! Zira kocan velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!” dedi. YUSUF/23

44)   “Yusuf: “Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi” dedi. Kadının akrabalarından biri şöyle şahitlik etti: “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.” YUSUF/26

45)   “Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki: Aziz’in karısı, delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş; Yusuf’un sevdası onun kalbine işlemiş! Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz.” YUSUF/30

46)   “(Kral Kadınlara) dedik ki: Yusuf’un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, Haşa, Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Aziz’in karısı da dedi ki: “Şimdi gerçek ortaya çıktı: Ben O’nun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz O doğru söyleyenlerdendir.” YUSUF/51

47)   “(Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder; Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.” YUSUF/53

48)   “(Kardeşleri dediler ki: “Eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı” Yusuf bunu nefsinde (içinde) sakladı, onlara açmadı. (Kendi kendine) dedi ki: Siz daha kötü durumdasınız! Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir.” YUSUF77

49)   “(Babaları (Yakub)) dedi ki: “Hayır nefisleriniz sizi (böyle) bir işe sürükledi. (Bana düşen) artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.” YUSUF/83

50)   “… De ki: “O’nu bırakıp da nefislerine (kendilerine) fayda ve zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” RAD/16

51)   “Bütün nefislerin (herkesin) kazandığını gözetleyip, muhafaza eden (hiç böyle yapamayan gibi olur mu?) Onlar Allah’a ortaklar koştular.” RAD/33

52)   “Çünkü, O, bütün nefislerin (herkesin) ne kazanacağını bilir. Bu yurdun (dünyanın) sonunun kimin olduğunu yakında kafirler bileceklerdir.” RAD/42

53)   “(Şeytan diyecektir ki) Zaten benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, nefsinizi (kendinizi) yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. İBRAHİM/22

54)   “Nefislerine (kendilerine) haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler: Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. (Melekler onlara şöyle der) Hayır Allah çok iyi bilendir.” NAHL/28

55)    “Onlardan (kafirlerden) öncekilerde böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar nefislerine (kendilerine) zulmediyorlardı.” NAHL/33

56)   “Eğer iyilik ederseniz nefsinize (kendinize) etmiş, kötülük ederseniz, yine kendinize (nefsinize) etmiş olursunuz.” İSRA/7

57)   “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi (nefsi) için seçmiş olur, kimde doğruluktan saparsa kendi nefsi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azab edecek değiliz.” İSRA/15

58)   “Ben onları (iblis ve soyunu) ne göklerin nede yerin yaratılışına, nede bizzat nefislerinin (kendilerinin) yaradılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkanlarını yardımcı edinecek değilim.” KEHF/51

59)   “Bütün nefisler (her canlı) ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırlada, şerlede imtahan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz.” ENBİYA/35

60)   “ yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahlarımı var? (O ilah dedikleri şeyler) nefislerine (kendilerine) bile yardım edecek güçte değildirler. Onlar bizden de alaka ve destek görmezler.” ENBİYA/43

61)   “Kimlerinde tartıları hafif gelirse, artık bunlarda nefislerine (kendilerine) yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedi cehennemdedirler.” MÛMİNUN/103

62)   (Kafirler) O’nu (Allah’ı) bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan nefislerine (kendilerine) bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkartmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.” FURKAN/3

63)   “Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, Bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar nefisleri (kendileri) hakkında kibire kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir.” FURKAN/21

64)   “Nefisleride (kendileride) bunlara yakinen inandıkları halde, zulum ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak.” NEML/14

65)   “Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar nefislerine (kendilerine) zulmediyorlardı.” ANKEBUT/40

66)   “Onlar, yeryüzünde gezipde kendilerinden öncekilerin akibetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar, kendilerinden daha güçlü idiler, yeryüzünü kazıp alt-üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlarada nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi, fakat onlar nefislerine (kendi kendilerine) zulmetmekteydiler.” RUM/9

67)   “Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince, onlarda nefisleri (kendileri) için (cennetteki yerlerini) hazırlamış olurlar.” RUM/44

68)   “Kendisini ve İsHakk’ı mübarek eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi nefsine (kendine) açıktan açığa kötülük edenlerde olacak.” SAFFAT/113

69)   “(Ey Allah’a eş koşanlar!) Siz de O’ndan başka dilediğinize tapın. De ki: Gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem nefislerini (kendilerini) hemde ailelerini ziyana sokanlardır. Bilesiniz ki, bu apaçık hüsrandır.” ZÜMER/15

70)   “(Resulum!) Şüphesiz biz bu Kitab’ı sana insanlar için Hakk olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse, kendi nefsi lehinedir; kimde saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin.” ZÜMER/41

71)   “İnkar edenlere şöyle seslenilir: Allah’ın gazabı, sizin nefsinize (kendinize) olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyorsunuz, fakat inkar ediyorsunuz.” GAFİR/10

72)   “Ateşe arz olunurlarken onların, zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlarda: İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü nefislerini (kendilerini) ve ailelerini ziyana sokanlardır, diyecekler. Kesinlikle biliniz ki zalimler, sürekli bir azap içindedirler.” ŞURA/45

73)   “Kim cimrilik ederse ancak nefsi aleyhine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz fakirsiniz.” MUHAMMED/38

74)   “bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar, hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.” NECM/23

75)   “Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” HAŞR/9

76)   “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ında onlara nefislerini (kendilerini) unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” HAŞR/19

77)   “Gizli konuşmaktan men edildikten sonra, yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber’e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah’ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi nefislerinden de: Bu söylediklerimiz yüzünden Allah’ın bize azap etmesi gerekmez miydi? Derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası!” MÜCADELE/8

78)   “O halde gücünüz yettiğince Allah’a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin. Kendi (nefs) iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. TEGABÜN/16

79)   “Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz nefsine (kendine) zulmetmiş olur.” TALAK/1

80)   “Ey inananlar! Nefsinizi (kendinizi) ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” TAHRİM/6

“Nefislere büyü yapanların şerrinden (Rabbe sığınırım).” FELAK/4

önceki sayfa            sonraki sayfa
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam116
Toplam Ziyaret710540
Hava Durumu
Saat
Takvim