Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 95. Billahi Sırrı ile İman İlişkili AyetlerBİLLAHİ SIRRI İLE İMAN İLİŞKİLİ AYETLER


BAKARA/285: “Amerresulu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mümine, kullun amene billahi ve melaiketiHİ ve kutubihi ve rusuliHİ”

Meal: Resul, Rabbinden kendisine indirilen iman etti ve müminlerde, hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti.

Ayette: “Billahi ve Hu sırrı” ile iman ayrıntılı olarak ifade edilmektedir. Amentü Billahi makalemizde ayrıntılı olarak,  böyle bir imanın tanımı ve özellikleri anlatılmaktadır. Allah-Billah Uluhiyet Tevhidi makalemizde de ayrıntılar vardır.

FETİH/13: “Ve men lem yumin billahi ve resulihife inna a’tedna lil kafirine saira”

Meal: “Ve kim Allah ve Resulune iman etmezse işte o zaman,  muhakkak ki Biz kafirler için alevli ataş hazırladık”

Vav (Zati Hakikati Nefs) ten gelen tecelli ile kim nefsiyle (men) billahi sırrı ile iman eder ve Hu sırrı ile resuline iman ederse,  küfürden nefsini kurtarmış olur. Böyle bir imana ulaşamayan kafirler için alevli ateş hazırlanmıştır.

HUCURAT/15: “İnnemal müminunellezine amenu billahi ve resulihi surum elem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillahi, ulaike humus sadıkun”

Meal:  Müminler ancak onlardır ki,  Allah’a ve O’nun Resulüne iman ettiler ve sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve nefisleriyle Allah yolunda cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

Ayette mümin olabilmenin yolu BİLLAHİ sırrıyla İMAN ve HU sırrını taşıyan resulüne, bu imanla Zatı Hüviyeti tevhid edebilmekten geçmektedir. İşte Hüviyet Tevhidine ve Tevhid-i Nefs sırrına ulaşabilmek için nefs mücadelesi nefsi ve malı ile Allah yolunda ihlasla faaliyet içinde olmaktan geçmektedir. Bunun için BENLİK ŞİRKİNDEN kurtulmak şarttır.

HADİD/7: “Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fihi, fellezine amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebir”

Meal:  Allah’a ve resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır.

Ayette emir; Billahi ve Hu sırrı ile Zati Nefsi Hüviyetine iman edin, emridir. Ayrıca Benlik Vehmi= şirkinden kurtulup,  Hakk’ın Nefsinize emanet ettiği ve nefsinizi vekil kıldığı her şeyden infak edin” denilerek,  Hakk’a ait olanları Hakk, Hidayet ve adalet üzere” Hakikat-i Nefs”  sırrıyla infak imanın en önemli göstergesidir.” Tevhid-i Nefs” irfanı anahtardır.

HADİD/8: “Ve ma lekum la tu’minune billahi ver resulu yed’ukum li tuminu bi rabbikum ve kad ehaze misakakum in kuntum muminun

Meal: “Ve size ne oluyor ki,  Allah’a inanmıyorsunuz:   Ve Resul, sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah, sizin (daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz) misakınızı almıştı”

Ve (VAV) Zati Hakikati Nefsimizden, ayan-ı sabite ve nefsi natikanıza (ma) billahi ve Hu sırrı ile İMANI yazdık. Ve Resul,  Nefsi hakikatiyle sizleri nefislerinizi böyle bir imanla Rabbinize bi sırrıyla (birabbikum) imana şehadet aleminde de davet etmektedir. Eğer siz (KAD) ayan-ı sabiteniz ve nefsi natikanızla böle bir iman için elest misakıyla söz vererek mümin olmuştunuz. İşte Rabbiniz bu misakın hakkını vermek üzere sizi resulü ile Rabbinize billahi ve Hu sırrı ile imana davet etmektedir.

HADİD /19: “ Vellezine amenu billahi ve rusulihi ulaike humus sıddıkıne reş şuhedau inde rabbihim,  lehum ecruhum ve nuruhum, velleizne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabul cahim.

Meal:” Ve,  Allah’a ve O’nun Resulüne inananlar, işte onlar sıdıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler (kafir) ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim (alevli ateş) halkıdır”

Zati Nefsi Hakikatiyle,  nefisleriyle billahi ve Hu sırrı ile iman edenler, sıdıklar ve şehidlerdir. Kelime-i şehadeti hakkıyla yerine getirenlerdir. Rableri onları ilmi zatında = sünnetullah kurguladığı üzere büyük ecir ve İLAHİ NUR ‘u ile zinetlendirir. Ve nefisleriyle böyle bir imana sahip olmayan kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, yani  Zat-ı Hakk’ı,  herhangi bir mevcutta idrak ve müşahede edemeyip,  nefsi hüviyetini o mevcuda göremeyip, ondaki Hakk’ı örterek küfre düşenler; bu özellikleriyle Zatı-ı Hüviyetimi idrak edemediklerinden alevli ateş halkıdır. Zira Hüviyet ve Uluhiyet Tevhidine ulaşamamışlar ve Tevhid –i Nefs idraki ile” Hakikat-i İnsaniyye”  sırrına vakıf olamamışlardır. Bu nedenle şirke ve küfre düşerek” alevli ateş= celal tecellisini” nefisleriyle talep etmişlerdir:

HADİD/21: “Sabiku ila magfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ke ardıs semai vel ardı uddet lillezine amenu billahi ve rusulihi, zalike fahullahi yütihi men yeşau, vallahu zul fadlil azim

Meal:  Rabbinizden mağfirete ve genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah’a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete (kavuşmak için) yarışın. İşte bu Allah’ın fazlıdır. O’nu dilediğine verir. Ve Allah,  büyük fazlı sahibidir.

Billahi ve Hu sırrı ile iman edenler için ise cennet (rahmet-Cemal tecellisi) vardır. Bu imana ulaşmak için çalışıp yarışın.

MÜCADELE /4: “zalike li tu’minu billahi ve resulihi ve tilke hududullah ve lil kafirune azabun elim”

Meal:  İşte bu Allah’a ve O’nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah’ın hudududur ve kafirle için elim azap vardır. Hududullah (sünnetullah),  Zatı Hakk’ın İLMİ ZATI’nın koyduğu sınırlardır. İlmi Zat gereği ise Billahi ve Hu sırrı ile İMAN olup böyle bir imana ulaşamayanlar, küfür  içinde olup böyle bir imana ulaşıncaya kadar elim azab (celal tecellisi ile terbiye) vardır.

SAF/11: “Tu ‘minune billahi ve resulihi ve tucahidune fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum,  zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

Meal: “Allah’a ve O’nun Resulüne iman ederseniz ve Allah yolunda mallarınızla ve nefislerinizle cihad ederseniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz.

Billahi ve Hu sırrı ile iman şart olup,  bu yolda HAKK emaneti nefisleriniz ve mallarınız ile Allah için,  Allah yolunda cihad edin Nefislerin hayrı,  böyle bir iman ve söz konusu faaliyetler ile mümkündür.

NİSA/136: “ Ya eyyuhallezizne amenu, aminu billahi ve resulihi vel kitabillezi nezzele ala resulihi ve kitabillezi enzele min kablu. Ve men yekfur billahi ve rabiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir fe kad dalle dalaen baida.

Meal:Ey iman edenler! Allah’a ve O’nun Resülüne, ve Resülünun indirdiği Kitab’a ve daha önce indirilen Kitab’lara iman edin.Ve kim Allah’ı meleklerini, kitaplarını,  resullerini ve ahir günü inkar ederse (yekfur küfür) o takdirde uzak bir dalalet içinde sapmış olur. (dalalettedir)

Billahi ve Hu sırrı ile,  Zat-ı Hakk’a ve Zat-ı Hakk’ın Nefsi hüviyetinin zuhurları olan tüm kitaplara ve tüm resullere,meleklerine ve ahret gününe Hu sırrı ile iman, mümin olabilmenin temelidir. Böyle bir iman’a ulaşamayanlar, şirk ile dalalet içindedirler.

TEGABUN/9: “ Ve men yumin billahi ve ya’mel salihan yukeffir anhu seyyiatihi ve yudhulhu cenneti”

Meal: Ve kim Allah’a iman eder ve Salih amel işlerse, onun seyyatını örter ve cennete sokarız”

Zati nefsi hüviyeti ile kim, billahi sırrı ile iman eder, Allah için nefsini tezkiye edecek Salih ameller işleyenlerin, nefislerindeki zulmeti kaldırıp onların nefislerini NUR eyleyip, cemal ve rahmet tecellisi içine (cennete) sokarız.

TEGABUN/8: “ Fe aminu billahi ve resulihi ven nurillezi enzelna, vallahu bima ta’melunehabir”

Meal: Artık Allah’a ve O’nun Resulüne ve indirdiğimiz NUR’a iman edin. Ve Allah yaptıklarınızla haberdar olandır.

Billahi ve Hu sırrı ile iman eden nefisleri aslı hakikatNUR’a ulaştırırız. Nefislerinize bu iman ile ARİF olup Hu olurlar, sıfatlarından kurtulup NUR olurlar. Zati Nefsi Hakikati ile Allah bi sırrıyla nefisleri ile beraber olduğundan,  hüviyet beraberliği sırrıyla her şeyden haberdardır.”

BURUÇ/8:”  Ve ma nekamu minhum illa en yu’münu billahil azizil hamid”

Meal: Ve onlardan intikam alımları, Aziz ve Hamid olan Allah’a iman etmelerinden başka bir şey için değildi.

Billahi sırrı ile aziz ve hamid olan Allah’a iman edenlerden başka, ayanları ve nefisleri ile bu imandan uzakta olanlardan Zati Nefsimizle, onların nefislerinden celal tecellisi ile (müntekim) intikam alırız.

BAKARA /8: “ Ve minen nasi men yekulu amenna billahi ve bil yevmil ahirive ma hum bi mu’minun”

Meal:  Ve insanlardan bir kısmı derler ki; “Biz Allah’a ve ahret gününe iman ettik.”  Ve onlar mümin değillerdir”

Zati Nefsi Hakikatimizden verdiğimiz ayan ve nefsi natikaları ile (ma) billahi ve hu sırrı ile Allah’a ve ahrete iman eden insanlardan bir kısmı, nefs mertebeleri itibariyle (men),   billahi sırrıyla iman ederler. Zati Nefsimizin hakikati ayanlarıyla onlar bi sırrıyla müminlerdir.(bi muminun) Eğer bu vasfı nefsi mertebeleriyle tasdik etmiyor ve billahi ve hu sırrıyla Allah’a ve ahret gününe iman etmiyorlarsa, mümin vasfından uzaktırlar.

BAKARA/136: “ Kulu amenna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila ibrahime ve ismaile ve ishakrave yakube vel esbatı ve ma utiye musa ve isa ve ma utiyen nebiyyune min rabbihim,  la nuferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimun”

Meal:  Deyin ki: “  Biz Allah ‘a bize indirilenlere, İbrahim’e İsmail’e,  İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilenlere, verilenlere (sahife, kitap ve vahiylere) iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız. Ve biz Müslümanlarız.

Billahi sırrıyla Zat-ı Hakk ‘a ve Hu sırrıyla Zati Nefsi Hüviyetini zuhuru olan indirilenlere (kitab Hi) ve Hu sırrının temsili İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına, Musa ve İsa’ya,  diğer nebilere, İMAN edilmesi, Zatın tasdikinin temelidir. Böyle bir İMAN, MÜSLÜMAN olmanın temel şartı olarak ayette açıklanmıştır.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekilerZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam135
Toplam Ziyaret548200
Hava Durumu
Saat
Takvim