Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 90. Ruhu Muhammedi - Ruhul Azam ve Ruhul Kudüs


RUHU MUHAMMEDİ- RUHUL AZAM VE RUHUL KUDÜS

 

Ruh, hayat, idrak, hareketin kaynağı, manevi varlık,  vahiy, Allah kelamı, Kuran-ı Kerimi kuvvet,  vahiy meleği, Cebrail, his ve benzeri manalar için kullanılır. Ruh, Allah’ın Zatına ait bir hususiyet olup maiyetini ve hakikatini idrak şu an mümkün değildir. Zira RUH Allah’ın NURu olup bugün için mahiyetini bilmek mümkün değildir. Allah şöyle buyuruyor: “Sana ruhtan sorarlarsa: De ki:  Ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir” (İsra/85) Bu ayet Yahudi alimlerinin Efendimize Ruhu sormaları sonrası nazil olmuştur. “Size ilimden pek az bir şey verilmiştir” den kasıt Musevi alimleridir.

Efendimiz “ Allah önce Benim ruhumu ve nurumu halketti “ buyurarak RUH mertebesininde öncüsüdür. Öncüsü olduğu bir şeyi bilmemesi mümkün değildir. Yahudi (Musevi) mertebede bu gerçek iken Muhammedi mertebede her şey açıklanmıştır. RUH SIFATLARIN MAZHARIDIR. İNSAN MAZHAR-I KAMİLDİR. Efendimiz asaleten varisleri vekalaten bu ruhun mazharlarıdır. “Ben Allah’tanım, müminlerde Benden” buyuran Resul; bu sırrı her muhammedi mertebedeki mümini taşıdığını ifade etmektedir.  

Ruh-u Muhammedi Allah ‘ın Ruhudur. Allah’ın Ruhunu tasavvuf Ruh-ul Azam ve Ruhul Kudüs olarak ikiye ayırmıştır. Bunun nedeni Ruhul Azam ‘ın Hakk’ın Zati sıfatlarını, Ruhul Kudususi Sübuti sıfatlarını taşımasıdır. Ruhul Azam Hakk’a bakan yüz, Ruhul Azam Zati sıfatlarının mazharıdır. Bu sıfatlar Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Kaim bi nefsihi, Muhalefeten lil Havadis tir. İhlas suresinde bu ruh ve sıfatlar anlatılır. Efendimizin Ruhun Muhammedisi bu Ruh-u taşıyan ilk Ruhtur. “Ruhların babası denmesi bu nedenledir. Ruhul Azam’ın bir mertebe daha nüzulu Ruhul Kudüstür.Nefsi natikanın en batınında Ruhul Azam mevcuttur. Nefsi natika bu nedenle Muhammedi Nefistir aynı zamanda .Her insanda verilen nefis bu ruhu BATIN da taşımaktadır.Kim ki zuhura çıkarabildi O İNSAN-I KAMİL olup Muhammedi Varis’tir. Ruhul Azamin zuhuru, Ruhul Kudüstür. Ruhul Kudüs alemlerde olan ruh olup Hakk’ın Sübuti sıfatlarının mazharıdır. Sübuti sıfatlar Hayat, ilim, irade, Kudret, Sem, Basar, Kelam, ve Tekvin dir. Hz. İsa (as) sübuti sıfatları batından zahire ilk çıkaran peygamberdir. Bu nedenle Kuran’da “İsa’ya açık deliller verdik ve O’nu Ruhul Kudüs ile destekledik” (Bakara/87) ve (Bakara/253) (Maide/110) buyurmuştur. Ruhul Azamı en kamil olarak batından zahire çıkaran Efendimiz sav.dır. Ruhul Kudüs ve Ruhul Azam Allah’ın Ruhu olup O’nun emrindedir. Zira O’nun sıfatları olup O’ndan ayrı değildir. Sıfatlar aynı zamanda isimlerinde kaynağıdır. İlahi ilimlerde Ruhul Azam ve Kudüs ile zuhura çıkarlar. Kadir suresinde “Ruh ve melekler inerler” buyurulması,  bu gecede ilahi sıfatların ve isimlerin gerçek hüviyetleri ile faliyyete olmalarındandır.

Alemlerdeki her mevcud bu ruhtan taşımaktadır. Cemaddeki bu ruh cemad-i ruh, bitkilerdeki bu ruha nebati ruh, hayvanlardaki ruha hayvani ruh adını alır. Alemlerdeki İNSANİ RUH (nefsi natika) Ruhu Muhammedi sadece insana mahsustur. Bu nedenle insan en kamil zuhurdur. Ancak insan olabilmenin şartı, batında olan bu ruhun zahire çıkarılmasıdır. Bilkuvve (potansiyel) olan bu ruh, bilfiil (kinetik) hale geçtiğinde Ruhul Azam hükmündedir. Batında kalması, zuhura çıkamaması insana sorumluluk yüklemektedir. Hakkat-i İNSANİYYE işte bu ruhtur. Bu çekirdek batınımızda olup onu sulayıp bakıp ağaç haline getirip, O’nun meyvesini yemek marifetullah, meyvede gizli bu çekirdeği müşahede etmek ise ruhu ve nuru yani Zatını müşahede etmektir. Kelime-i şehadetin sırrı da budur. Bunun yolu da tevhid ve nefsi irfan yoludur. Zira “nefsini bilen Rabbini bilir”. Çekirdeği müşahede eden ve meyveyi yemiş olan manfetullah ile ruhtan haberi olan Muhammedi varislerdir. İşte onlar Hz. Muhammed (sav) ve Hz.İsa (as) gibi “Ruhul Kudüs ve Ruhul Azam” ile desteklenmişlerdir.  Zira “Müminin kalbi Beytullah, Arşullah, hazinetullah,miratullah” olarak Efendimizce vasfedilmiştir. Efendimiz sevdiklerine söyle dua etmiştir. “……. Ruhul Kudis ile takviye et” Allah bizleri de Efendimiz kanalıyla gelen Ruhul Azam ve Ruhul Kudüs ile destekleyip takviye etsin. AMİN

Ruhul Kudüs alemlerdeki Allah’ın ruhudur. Hayvani Ruh mertebesinde, ruhul kudüs hayvanı istidata (DNA- kromozomlara) ve kromozomlardaki ilme (Hakk’ın hayvani mertebeyi oluşturan ilmi)  hayatiyet verir. Hayvani mertebeyi nefsiyle kaim kılar. Bitkisel (nebati)  ruh mertebesinde ruhul kudüs bitki istidadına –kromozomlardaki ilim (DNA)  ve cismani ruh mertebesinde ise atomlardaki ilme hayatiyet verir. Her mertebeyi kendindeki istidada-ilme göre zuhura çıkarır.

Zuhura çıkan bilgi MALUM bilgi olur. Batında kalan ise GAYB bilgisidir. “İlim maluma tabi” olduğundan; alim; malum bilgi üzerinden gayba ulaşarak, gaybdeki bilgiyi KEŞİF ile batından zuhura çıkarır. Kısaca “Alimül gaybı ve şehadeti HÜVER rahmanirrahim” (HAŞR/23) ayetince HAKK’ın batındaki ilmini zahire çıkartarak İNSANLIĞA HİZMET eder. Her mertebenin zuhuru kendi nefsindeki ilim her mertebenin zuhuru kendi nefsindeki ilimi açığa çıkarırır. KAMİL İNSAN’da tüm bu RUH mertebeleri zuhurdadır. Ruhu Muhammedi –Ruhul Azam sadece “ Hakikat-i Muhammedi “ mertebesinin varislerinde zahir olur. Her ruh mertebesinin zuhuru NUR’dur. Bu nedenle NEFS TEZKİYESİ kamil manada Ruhul Kudüs ve Ruhul Azam’ın zuhur etmesi için nefs tezkiyesi ile NEFSİ MARZİYE ve NEFSİ SAFİYE mertebesine ulaşmak şarttır.önceki sayfa                           sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret547921
Hava Durumu
Saat
Takvim