Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 81. Kalbin (Nefsi Natıka) Miraç Yolu


KALBİN (NEFSİ NATIKA) MİRAÇ YOLU


Kalb-Gönül, Nefsi natıkanın merkezi olup Miraç bu gönülde, nefs mertebeleri aşılarak gerçekleşir. Nefs mertebeleri, vasıfları, özellikleri “tasavvufta tevhid ve nefsi irfan yolu” eserimizde ve bununla ilişkili makalelerde ayrıntılı olarak vardır. Miracın gönülde gerçekleşen kalp mertebeleri kısaca, bazı özellikleri ile belirtilmiştir. Kalbin yedi tabakası “MİRAÇ YOLU”dur.

1. SADIR: İslam nurunun madenidir. Hayvani-şeytani ruhun terbiye ve tezkiye edilerek, bedenin bunların esaretinden kurtarılıp nefsi natıkanın emrine verilmesi ile “SADR” devreye girer. 32-54 FARZ’ın yerine getirilmesi ile bu mertebeye ulaşılabilir. Tevhid-i Efal idraki ile bu mertebe aşılabilir. İlim-irfanın şart-farz oluşu ve bu farzın yerine getirilmesi ile SADR hakikati gerçekleşir. “Elem naşrahleke sadrek” ayeti bu sırrı anlatır. Tevhid-i Efal sırrı ve nefsin beşeri vehim, hayal ve hislerden arınma mertebesidir.

2. FUAD: Keşfi AYAN MADENİ olup batıni hakikatlerin zuhur etmesidir. Mudill-şeytan etkisinden tamamen kurtulmak suretiyle AKIL NURU’nun zuhuru ve tecelli-i esma nurlarının RÜYA ve ZUHURAT ile keşif mertebesidir. Akıl nuru ile Hakk’ı batıldan ayırma, furkan mertebesidir. Tevhid-i Esma mertebesi olup basar ve basiret gözü ile batıni hakikatlere ulaşmanın başlangıcıdır. “Fuad gördüğü şeyi yalanlamadı” (Necm/11) ayeti bu mertebeyi anlatır.

3. ZATİ KALP: “Nuru iman madeni” olup tevhidi sıfat mertebesidir. Muhammedi – HADİ zuhur ile fiilleri NUR ile mudillden arınmış olarak zuhurudur. Tecelli efalin HADİ olarak zahir-batın bütünlüğü şeklinde “kalbi-hali-makam” olarak nefste İMAN NURU olarak sabit kadem olma sırrıdır. “Vücudda bir organ vardır. O iyi olursa bütün vücud iyi olur. O kötü olursa bütün vücud kötü olur. O organ kalptir” hadisinin kalpteki (nefsi natıka) NUR’un bütün vücuda sirayeti ile fiilerin HADİ NURU ile Muhammedi Efal olarak zuhurudur. “Şeytanımı-nefsimi müslüman ettim” hadisinin idrak ve müşahede olarak yaşanmasıdır. KAMİL İMAN olup “dil ikrarı-kalp tasdiki-uzuvlarla amel” üçlüsünün fiilen zuhurudur.

4. ŞAGAF: “Aşk-ı İlahi Madeni” olan kalp-gönül mertebesidir. “Bilinmekliliğini seven(hubbi teveccüh) Hakk’ın kişinin nefsinde MUHABBETULLAH olarak zuhurudur. Tevhid-i Zat; Tevhid-i Nefs hakikatinin idrak edilmesi mertebesidir. Nefse arif, Rabbe arif olunan mertebedir. AŞK=VAHDET NURU müşahedesidir. Vahdet=Cem mertebesi olup “Bir nur gördüm” hadisinin yaşandığı ve idrak edildiği mertebedir. Sıfatlarından fani olarak tevhidi sıfatın ve ilmi Zatta fani olarak TEVHİD NURU ZATIN zuhurudur.

Makam-ı Cem’e ererek HAK NURU müşahede edildiği HAKKIN ZAHİR, halkın batın olduğu mertebedir.

5. HABBETUL KALP: Muhabbetullah madeni olan gönül mertebesidir. Efendimiz “Habibullah” ve “Ahmed” sırrının müşahedesidir. “Hakikat-i Ahmediye ve Muhammediye” irfanın gerçekleştiği mertebesidir. Eşyanın hakikati olan “ilahi nuru” ve “Nuru Muhammedi”yi şuhud etme makamıdır. “gözümün nuru namaz”; “Nurun namazda zahir” ve “nur Hu” sırrının NUR olarak müşahede edildiği ve tecelli-i efal-esma-sıfat-zat irfanının kaynağını keşif mertebesidir. “Hakikat-i İnsaniye” ve “insan-ı kamil” kavramlarının irfanen ve ilmen müşahede edildiği mertebedir. Hazret-i Cem’e uruç ederek “Muhammeden Resulullah” sırrı ile HADİ ZUHUR olarak HAKK’ı temsil ve tafsil etmek mertebesidir.

6. NOKTAYI SÜVEYDA: İlmi ledün makamı olan gönül mertebesidir. Kabe’nin “hacer-i esved”in gönüldeki yeridir. Nefsi natıka merkezidir. NOKTA sırrıdır. Sırrı kader şuhudu bu mertebede gerçekleşir.

NOKTA, AHADİYETİ ZAT temsili olup, BİLLAHİ SIRRI ile İMAN’ın müşahedeli olarak yaşanması ve ArifiBİLLAH olunan mertebesidir.

Harem Zatta Zatına mahsus esrarın vahyolunduğu Zat mertebesidir. Halkın HAKK olduğunun ve her mevcudun O’nun bir temsil ve tafsil  zuhuru olduğunun NUR ALEMİ olarak müşahede edildiği ULUHİYET TEVHİDİ’nin Hakkel yakin yaşandığı mertebedir. “Allah göklerin ve yerin NUR’udur” (Nur/35) ayetinin müşahede edildiği makamdır. Halk ve Hakk’ın Samed sırrı ile “kaim binefsihi” sıfatıyla hayy ve kayyum olarak müşahedesidir. “Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum” ayetinin müşahede makamıdır. NURU ZATIN CELAL TECELLİSİ ile DAİM KALP ZİKRİ bu mertebede kemale ulaşır. Nuru ZATIN CEMALİ bu mertebede müşahede ve SEYRAN edilir. Vahdette Kesret, kesrette vahdet yaşantısı bu makamda KEMALE ulaşır. Kelime-i Şehadet bu mertebede HAKKEL YAKİN yaşanır. KABE KAYSEYN makamıdır. HAFİ sırrı ve Ahadiyetül Kesret hakikatinin yaşandığı GÖNÜL MERTEBESİDİR.

Vahdeti Şuhud makamıdır. Cem-ul-Cem makamı olup “zahir-batın-evvel-ahir” in tek NOKTA HÜVİYETİNDE müşahede ve idrak edildiği mertebedir.

7. BEYTÜL İZZET: “İlmi esrar madeni” denilen gönül mertebesidir. BİHİ-BİHU sırrına vakıf olunan HÜVİYET tevhidi mertebesidir. “Kul HÜVE ALLAHU AHAD” mertebesidir. Ahadiyetül Cem-Ahadiyetül AYN makamı olup “EV EDNA” sırrına erişildiği makamdır. “La taayyün künhü Zat makamı” olup “Gizli HAZİNE” “HAZİNETULLAH” “AHADİYETÜL ZAT” makamıdır. Kesretin “ayn”ı Vahdet, Vahdet’in “AYN”ı kesret olarak müşahede edildiği “MUHAMMEDİ ŞUHUD” ve “VAHDETİ VÜCUD ŞUHUDU” mertebesidir. Ezan-ı Muhammedinin sonundaki “Allahuekber La ilahe illallah” ifadelerini Hakkel yakin müşahede makamıdır. Hakk ile BEKA=BEKA BİLLAH makamı olup, “BENİMLE GÖRÜR, BENİMLE SÖYLER ... vb.” fiilin HAKKIN ZATI ile fiile çıktığı “Attığın zaman Sen atmadın, Allah attı” (Enfal/17) ayetinin fiilen zuhur makamıdır. “BENİ GÖREN HAKK’ı GÖRÜR” hadisinin Hakkel Yakin müşahede makamıdır. “Müminin kabi beytullah, arşullah, hazinetullah, miratullah” sırrının aşikar olduğu makamdır. Feyzi akdes ve feyz-i mukaddesin sırlarının zuhura çıktığı “İNSAN-I KAMİL” makamıdır. Gören, bilenin vb. HÜVE olduğu BİHİ ve BİHU sırrının zuhur ettiği mertebedir. KUL=DEKİ emri ile MÜRŞİD olma yetkisinin ve tebliğ emri ile halka anillah-billah-maallah sırrı ile dönülüp “FATİHA SIRRI” ile “Kuran-ı Natık” ve “Yaşayan Kuran” sırrı ile halkı mertebelerine göre Hakk’a davet sırrına erişildiği makamdır.

Tüm bu sırlara vakıf olmak için NEFSE ARİF olmak ve TEVHİD SIRRINA ermek şarttır. MİRAÇ, MUTLAK TEVHİD sırrına ermektir. “Rabbinin en büyük ayetini (ayetel kübra) gördü” ayetinin hakikatide TEVHİD SIRRIDIR. Nefsinde HAKK’ı bulmak, HAKK ile HAYY-KAYYUM olduğunu idrak ve müşahede ile NEFSİNİ-BENLİĞİNİ herşeyiyle HAKK’a teslim ederek AbduHU sırrıyla yaşamak şerefine ve müslümanlık keremine nail olmak TEVHİD SIRRIna ermekle mümkündür. Bu sırra ise söz konusu kalbteki miraç yolu katedilerek ulaşılabilir. Lafzen kelime-i şehadet sadece zahirini kurtarır; hem zahir hem batın olarak NEFSİNDE TEVHİD SIRRINI yaşaman şarttır. Elestte “Eşheduhum ala enfüsühüm” ayetiyle söz veren sensin.

“la vücude illa HU”, “la zate illa HU”, “la veche illa HU”, “illel vücude illa HU” hakikatlerinin müşahede edildiği makamdır. Hu sırrı ile İMANIN ZİRVESİ olup AbduHU ve ResuluHU sırrıyla İLAHİ HÜVİYETİN mazharı olarak İNSAN-I KAMİL mertebesine ve makamına ulaşmaktır. “Ve ma ersalneke illa rahmeten lil alemin” mazharı olarak “BENİ GÖREN HAKKI GÖRÜR” hadisinin müşahede edildiği ve Yunus’un “Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm” buyurduğu makamdır.

Yaşanması ve tadılması niyazıyla...

 

KALBİN MİRAÇ YOLU

Kalbin yedi tabakası miraç yolu bilmeli

Sadır’dır anın biri-nuru İslam madeni

Fuaddır ikincisi keşfi ayan madeni

Zakirlerin rüyası tecelli-i esma nurları

Zatı kalbdir üçüncü nuru iman madeni

Kamil olsa imanı tecelli efal şuhuda

Şegaftır dördüncüsü, aşkı ilahi madeni

Kaplar aşkın envarı görmez hakdan gayrıyı

Habbetül kalb beşinci muhabbetullah madeni

Hakayıkı eşyanın aslı nuru Muhammed şuhudu

Noktayı süveyda altıncı ilmi ledün madeni

Sırrı kader şuhudu kabe kavseyn makamı

Beytü izzet yedinci, ilmü esrar madeni

Allahın hazinesi zatü ehad makamı.

                                                            Hacı Bekir Sıdkı Visali
önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret547416
Hava Durumu
Saat
Takvim