Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 64. Kurban HakikatiKURBAN HAKİKATİKurban, Hakka Vuslat ve Kurbiyetin nefiste tesisidir. Vuslat ve Kurbiyetin gerçekleşmesi için kişinin nefsinde HAKKI ve alemlerin nefsinde HAKKI , yani enfüste ve afakta HAKKI müşahede (VAHDETİ VÜCUD ŞUHUDU) gerekir.Bu ise MUTLAK TEVHİD SIRRI ‘dır. Hakk’ın Zatını hüviyeti, uluhiyeti ve Rububiyeti ile TEK NEFS HÜVİYETİNDE MÜŞAHADE etmektir. Kelime-i Şehadet bu hakikati ifade eder. Hakk’ı tevhid etmenin yolunu da Efendimiz şöyle belirtiyor: “Nefsine ARİF olan Rabbine ARİF olur“ ve “Allah’ı en iyi bileniniz, nefsini en iyi bileninizdir”.

Bu konuda sitede yeterli makale vardır. Bu konunun KURBAN ile ilişkisine gelince: Kurban HAC günlerinde emredilmektedir. Haccın hakikatine gelince kısaca: Kabe, HAK temsilidir. Hac yolcusu; kabeyi müşahede ederek, Hakk’ı müşahade ve tevhid ettiğini idrak ederek; kabenin tekliği ile Zat-ı HAKK’ı TEVHİD ve müşahede eder. Kabe temsili, kelime-i şehadetin fiilen yaşanmasıdır. Bu sırla “Nefsinin Hakk’ın nefsinden“ ayrı bilmeyerek, nefsine ve Rabbine ARİF olur. AREFE günü ARİFİBİLLAH olma; BİLLAHİ ve HU SIRRI na vakıf olma günüdür. Hakkı müşahade ve tevhid ise MİRAÇ ve KURBİYET-VUSLAT ‘tır.”Namaz müminin miracıdır” hadisi gerçekleşir ve TEVHİD hakikati gerçekleşir. Kurbanın iki anlamı vardır:

1. Nefsin hakikatine bulaşan; hayvani vasıfların yok edilmesi: Emmare mertebesinde kişi sureten insan ise de batınen vahşi hayvan hükmündedir. Levvame‘de ise ehli hayvan (eti yenilebilir hayvan) hükmündedir. Nefiste, hayvani duyguların (şehvet ve gadap) yok edilmesi 1. Kurbandır.Böylece kişinin nefsinde , hayvani  dürtüler değil, AKIL hakim olur. Efendimizin “AKIL, kalpte hak ile batılı ayıran NUR ‘dur” hadisi ile nefsi natka AKIL NURU ile hayvani ruhu kontrol eder. Bu aşamada şöyle buyurulmuştur: “Nefsin riyazatı akla tabi olmasıdır”

Nefsin, hayvan temsili budur. Hayvani ruh kesilmeden, nefsin hakikatine doğru yolculuk (irfan yolu= miraç) yapılamaz. Zira hayvanların miracı yoktur. Bu nedenle Efendimiz: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir” buyurmuştur. NEFS kelimesinin bir anlamı da KAN’dır. Meleklerin orada “KAN DÖKECEK BİRİ“ tanımıyla bahsettikleri “NEFSİNE ZULMEDECEK” insanımı halk edeceksin diye sormalıdır. İşte NEFSE ZULMÜN ve GÜNAHLARIN TALİ (YAN) sebebi hayvani ruh ve buna bulaşan kafir şeytani tecelli (Mudill) dir. ANA SEBEBİ ise BENLİK VEHMİ ve BENLİK ŞİRKİ ‘dir. Bundan kurtulmanın yoluda “NEFSE ARİF“ olmaktır. İşte KURBAN ‘ın ikinci yönü de budur.

2. KURBAN; olabilmesi için kişinin NEFSİne arif olması gerekir. Bu hakikatin gerçekleşebilmesi için “NEFSİN VAHİDETİN= HAKİKAT-İ NEFS= NEFS-İ MUHAMMEDİ“ hakikatine ARİF olunması ile TEVHİD-İ NEFS ve TEVHİD-İ ENE mertebesi irfanına ulaşmak gerekir. Bu sırra ise Vahdet-i Vücud ilmine = Nefse Arif- vakıf olmakla mümkündür. “La ilahe illallah “ tevhidine Hakkel Yakin irfan ile tevhid sırrı ile ulaşılabilir. “Beni gören Hakk’ı görür” hakikati bu mertebede kamil olarak anlaşılabilir. İşte NEFSİN HAKİKATİNE vakıf olan, nefs emanetini Hakka teslim ederek “HAKİKİ MÜSLÜMAN” olur. İşte Efendimizin “De ki: Bana ilahınızın tek bir ilah olduğunu vahyediliyor. Hala Müslüman olmayacak mısınız?” “(Enbiya /108) ayetiyle verdiği ve insanları davet ettiği Müslümanlığın sırrı budur. Kevser suresinde de: “Biz sana kevseri (HAKİKAT-İ NEFS) verdik; Rabbin için namaz kıl” .Yani “Namaz müminin miracıdır“ sırrıyla “tevhid sırrına“ ulaş. Kurban kes. Benlik vehmi ve şirkinden NEFSİNE ARİF olarak kurtul. Böylece nefse zulüm ve bu şirkten ve zulümden doğan bütün vehmi-zanni putlar ve benlik şirkinden doğan günahlar “ebter” olacaktır.

Bütün zulümlerin ve günahların ANA KAYNAĞI BENLİK VEHMİ-ŞİRKİ olduğundan TEVHİD-İ NEFS hakikatine ARİF olan TEVHİD EHLİ, Billahi ve HU sırrına ulaşıp ARİFİBİLLAH olur. Zekiye Güren Şamiye Annem şöyle derdi: “Nefsinden kurtulur (arif olur) Hu olursun “ sıfatlarından kurtulur NUR olursun”

Yani KURBAN ‘ın özeti ENE’yi Hüve kılmaktır. İrfan yolu enaniyet zulmetinden hüviyet NUR’una yolculuktur. Nefsine arif olan TEVHİD EHLİ nin halini  Allah ayette şöyle açıklıyor: “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir” (Enam/162). İşte ARİF, yaşantısını LİLLAH, FİLLAH, ALLAH BİLLAH sırrıyla;  ABDUHU sırrıyla yaşayan kişidir. Bunun batının farz olduğunu şöyle ifade ediyor: “Biz her ümmete hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimizi üzerine Allah ‘ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık.  İlahınız tek bir ilahtır. Öyle ise, O’na (HÜVE )Hüviyeti Zatına teslim olun. O ihlaslı ve mütevazi insanları müjdele” (Hac/34)

Hakiki Müslüman ve tevhid ehli olmanın sırrının KURB’AN sırrından geçtiğini ifade ediyor. Kurbanın ihlaslı ve tevazu sahibi (Hakk’ı tasdik eden) kişilerden kabul edileceğiniz de şöyle hatırlatıyor: “Onlara Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdir de birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemiştir (Kurbanı kabul edilmeyen). “And olsun seni öldüreceğim” dedi. Diğeri de: “Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder” dedi” (MAİDE/27) Efendimizde bu hakikati “Onların kanları, etleri Allah’a ulaşmaz. Takvanız ulaşır” buyurarak ihlas ve takva ile Kurbiyetin ve Miracın gerçekleşeceğini, benlikte kalan kardeşten kabul edilmediği ve kurbanın sahibi olmadığını ve tevhid sırrına ulaşılamadığını vurgulamaktadır.

“İbrahim ile İsmail/İshak kurban kıssası” bu hakikati anlatır. Nefsini (Varlığı=vücudunu) Hakk’a TESLİM edenin kurtuluşa ereceğini müjdelemektedir. İşte imtihan sırrı da; ihlas imtihanı da budur. Zira Efendimiz “ Vücudundan daha büyük günah olamaz” buyurarak bizleri ENANİYET ile BENLİK ŞİRKİNDEN kurtulmaya davet etmiştir.

Kıssanın sonunda “Bu apaçık bir imtihan idi. Ona (nefsini Hakk teslim etmesi nedeniyle) fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik” ayetiyle büyük bir müjde verilmektedir.

FİDYE olarak kurbanın verilmesinin iki anlamı vardır: Birincisi: Hayvani ruhu, Hakk’ın emriyle NEFSİ NATIKANIN emrine verilmesidir. “Nefsiniz sizin bineklerinizdir, ona Rıfk ile muamele edin” hadisinin tahakkuk etmesidir.

İkincisi: Nefsin Hakk’a teslim edilmesi (fena) ile; fidye-diyet olarak nefse “ilahi isimleri ve sıfatlar ile tahakkuk etmesi ile (BEKA) sırrının tecelli etmesidir.

“Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik” (Saffat/107) ayeti bunu anlatır. Efendimiz “Çocuk babasının sırrıdır” buyurarak, Kurban hakikatinin SIR mertebesinin “Nefse arif“ ve “Eşyanın hakikatine“ vakıf (kurban-hayvan sırrı) vakıf olunarak BEKABİLAH SIRRINA ulaşılabileceğine işaret etmektedir. Böylece SIR-HAFİ-AHFA (Nefsi natıka mertebeleri) açık-gizli (hafi) ve çok gizli (AHFA) şirklerinden kurtulmakla ve TEVHİD-İ NEFS ile de tevhide ulaşarak KURBAN Bayram’ına ulaşır. Ve tekbirlerle MALUMU İLAM eder. “Allahu ekber Allahu ekber, la ilahe illlallaHU VallaHU EKBER, ALLAHU EKBER ve LİLLAHİL HAMD“ Bu ifadeler MUTLAK TEVHİD MÜŞAHEDESİ nin (VAHDETİ VÜCUD ŞUHUDU) gerçekleştiğinin müjdesidir. TEVHİD SIRRINA ARİF olup MÜSLÜMAN olmanın BAYRAMıdır. Bayram namazını da hakikatte bu müşahede ile Hakkel yakin ARİFLER kılar.

önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret548148
Hava Durumu
Saat
Takvim