Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 146. Nefsi Natıka, Nefs Mertebeleri ve Cennet

146. NEFSİ NATIKA, NEFS MERTEBELERİ ve CENNET

“Menzil cihetinden cennet ehlinin en aşağısına seksen bin hizmetçi, yetmiş ili zevce, onun için lülüden, zebercedden, yakuttan bir köşk yapılır. Köşkün ihata ettiği yer Şam ile San’a arası kadardır”

Cennet ehlinin cennette anasırdan oluşan vücudu cennet olup zahiri ruh (nefsi natıka) batını cisimdir. Dünyada ise batınımız ruh, zahirimiz cesettir. Ahirette nefsi natıkamıza kazandırdığımız vasıflarla zahir olacağız. İhlas ve irfan ile oluşan niyetlerimiz ve amellerimiz ahirette suret olup zahirimizi oluşturacaktır. Nefs mertebeleri tezkiye ile ne kadar arınmış ise o düzeyde cennette yerini alacaktır. Dünyada insanın lezzeti ancak tatma duyusudur. Diğer azaları lezzetten mahrumdur, sadece bir haz alır. Cennetteyse bütün vücuduyla lezzet alır. Nefsi natıka bütün vücutta her noktada zahir olacağından bütün vücut lezzet alır. Görmek istediğinde bütün vücuduyla görür. Duymak istediğinde bütün vücuduyla işitir. Bu açıdan ruyet-i cemal bütün vücudda olduğundan ruyete tahammül eder. Nefsi natıka beş zahiri ve beş batını hasseleriyle müşahede eder. Mesela hayal kuvvesinde bütün İzmir’i kendine mal eder. Gezdiği yerlerin özellikleri hayalindedir. Cennette ise maddi ve hakiki köşklere malik olur. Sahip oldukları ihlaslı niyet, amel ve irfan düzeyinde ve tezkiye oranıda artar.

Cennet ehli cennette fena söz işitmezler. Ebedi oldukları halde nefsi natıkalarının arzu ve iştahları hazırdır. Cennette nefsi emare, levvame ve mülhime mertebelerine yer yoktur. Cennet ehli nefsi mutmainneden itibaren derecelerine göre cennette yerini alır. Cennet hususunda Hz. Resul’un (sav) haber verdikleri her ne kadar akla uzaksada imanımız hasebiyle katiyen şek ve şüphemiz yoktur. Bunu şuna benzetebiliriz: Anne karnında olan bir bebeğe dünya ve kainat ile bilgiler ne kadar anlatılsada bebeğin aklına ve hayaline uzaktır. İşte cennet bilgiside bu ölçüde bizim akıl ve hayalimize uzaktır. Ancak gayb ile iman sayesinde bu gerçekler anlaşılır.

Haşr ile ilgili bilgilerede değinilecek olursa: “Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda bulunurlar” (Yasin/53).

Kabir müddeti sonunda israfilin suruyla ruh ve ceset birlikte cümlemiz mahkeme için ilahi huzurda hazır bulunacağız. Zahirimiz batın, batınımız zahir olacaktır.

Haşr hakkında üç ayet vardır.

1. Aynı vücudun hayatı: “Biz insanı aynen kemiklerini toplayıp parmaklarının uçlarını tesviye etmeğe kadir olmadığımızı zan ediyor” (İnsan/3-4).

Bu ayet vücud-u ayniye delalet eder.

2. “Yerleri, gökleri yaratan sizin mislinizi yaratmağa kadir değil mi? (Yasin/81)

Yerde zahir olan ağaçların meyveleri her sene olgunlaşıp bizde yeriz. Bağların üzümleri, ağaçların meyveleri şeftaliler, erik, kiraz vb. meyvelerini aldıktan sonra kış zamanında bunlar kurumaya başlar, bu geçici bir ölümdür. Gelecek sen vakitleri geldiğinde yeniden hayat bulup hasıl olan meyveler, bir sene evvekinin mislidir. Her cins meyvesini verir. Şeftali şeftaliyi, erik eriği verir. İnsanda nefsinin mertebesinin özellikleri ile nefsi natıkasının dünyada kazandıkları ile ahirette yerini alır. Cennet veya cehennemde. Nefsi emmare, levvame ve mülhime arınana kadar cehennemde, diğer nefs mertebeleri de amel ve irfanları ile cennet mertebelerinden yerlerini alır

3. “Biz aciz değiliz, sizin emsalinizi tebdil ve bilmediğiniz suret üzerine yaratınız” (Vakia/60-61). “Suruyla batın olan ruhlar cesetlerine girdiğinde fevç fevç mahşere gelirsiniz” (Nebe/18)

Hz. Resul Efendimize bu ayette Hz. Muaz sorduğunda “Benim ümmetim kabirden on sınıf üzerine kalkar. Domuz suretinde, maymun suretinde.elhasıl kabirden kalkan on sınıfın dokuzu yeryüzü hayvanları, yalnız bir sınıfı insan olarak haşr olur”.

On çokluktan kinayedir. Dokuz ile belirtilen hayvani özellikler nefsi emare, levvame ve mülhime mertebelerindeki nefsin ahlaki vasıflarıdır kötü ahlak vasıfları hayvan suretinde haşr olacaktır. İkiyüzlülüğün maymun suretinde haşr olunacağı bir örnektir. İnsan olarak haşr olanlar ise iyi ahlak vasıfları ile nefsi natıkasını süsleyenlerdir. Bu nedenle cennete insanlar girebilir. Diğerleri tezkiye olana kadar arınma laboratuarı olan cehennemde yerini alır. “İmanı olan cehennemde ebedi kalmaz” buyuran Resul hadiste cennet ehline verilen en az vasıfları belirtmiştir. İhlas ve irfan oranında cennetteki sahip olacakları dahada artar.

Ruhul Azam, Ruhul Kudüs, Akıl (Esmaül Hüsna) Nefsi natıka insanın dört hakikatidir.

“İncire, zeytne, Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim” (Tin/1-4) ayetleri bir açıdan bu dört hakikati temsil eder. Tin (incir) Ruhul Azam, zeytin ruhul Kudüs, Sina dağı esmaların tüm, emin belde ise bunların tecellide olduğu nefsi natıkamızdır.

İnsanı insan yapanda nefsi natıkasını bu vasıflarla donatmasıdır. Yani Kur’an-ı Natık olmaktır. İnsan bu hakikatleri içeren Kur’an ve sünnetten ne kadar çok vasıf taşıyorsa cennette o derece değer, derece ve mertebe kazanır. Bu dört unsur dört hakikatin elbisesidir.

“Üzerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır” (İnsan/21). İşte nefsi natıkanın Ruhul Azam (Allah’ın Zatı sıfatları ile donanması), Esmaül Hüsna ile donanması cennetteki kat kat elbiseleridir. Vücudumuzun nurani ve baki elbisesidir. İslami vasıflarla yaşamayanlar ise hayvan suretinde bilmediğimiz suret üzere zahir olurki “Onların gömlekleri katrandandır” (İbrahim/50) ayeti buna şahittir.

 

Aynımız olan (nefsimizi ile) dört hakikat

1. Haikikat-i Muhammedi
2. Ruhu Muhammedi
3. Akl-ı Muhammedi
4. Kalb-i Muhammedi’den

gelen feyzi mukaddestir. Bunlara irfan ile Makam-ı Mahmud’da insan yerini alabilir. Makam-ı Mahmud’da Hz. Resul’e yakınlıkta bu hakikatlere sahipolunduğu ölçüdedir. Cennetteki dereceleride bu ölçüler belirler. Bütün bu özellikler Efendimizin nefsi natıkasında dürülmüştür. Bu nedenle nefs natıkamız zahir ve batın olarak ne kadar Hakikati Muhammedi ile dürülüyse o kadar O’na yakın oluruz. Cennet nimetlerinin çokluğu veya azlığıda bu derecelere ilişkildir. Bu nedenle cennet sekiz kattır diye behsedilir. Hadiste en az olan vasıflar belirtilmiştir.

önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam183
Toplam Ziyaret654966
Hava Durumu
Saat
Takvim