Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 103. Nefsi Natıka, İhlas Suresi ve Mutlak Tevhid

103. NEFSİ NATIKA, İHLAS SURESİ ve MUTLAK TEVHİD

“Allah azze ve celle buyurdu: “lâ ilahe illallah” cümlesi kelamımdır. Ben kelamımın aynıyım. Her kim bu cümleyi söylerse lahutiyet kaleme girer. Her kim kaleme girerse azabımdan emin olur”

Azap iki kısımdır:

1. Dünya azabıdırki zahirdir. Kim kelime-i tevhidi söylerse kılıcın kınına girdiği gibi, kişi zahiren azabdan emin olur.
2. Ahiret azabıdır ki cehennemde görülmeyen ateştir. Kelime-i tevhidi söyleyen Rahmet-i İlahi içine girer ve azabdan emin olur.

Kelime-i tevhid idrak ile söylemek ise mertebe mertebedir. Her mertebedeki idrak ve müşahede değişir. Kişi kemal anlamda tevhidi söylerse lahut alemine girer. Burası Zat alemidir. Kişinin kendi hakikatini Zat alemiyle tevhid etmesidir. Bu ise ihlas suresinde ifade edilmiştir. Hüviyet, uluhiyet ve ubudiyet sınırları çizilir.

Mukarrabin ashabı Rablarını “hüve” ile bilip onu ancak “Allah” a raci kılarlar. Hüviyet ve uluhiyet tevhidini birleştirecek Vahdet-i Vücud’a kail olup alemde masiva görmezler. Bu “MUTLAK TEVHİD” dir. “Kul hüve” burasıdır.

Ashabı yemin kurb mertebesinde olmayıp, Haliki mahluktan ayırt etmek için lafzatullahın ilavesine muhtaç olurlar. Uluhiyet tevhidi ile tevhide ulaşırlar. “Kul hüveallahu” noktasıdır. “Kul hüveallahu” ya “AHAD” eklendiğinde MUTLAK TEVHİD her mertebede hakkını bulmuş olur. TEK HÜVİYETTE ALLAH ULUHİYETİYLE müşahede edilir. “Kulhüveallahu ahad” noktasıdır. Vahdeti Vücud Şuhudu bu mertebededir. Ahadiyetül ayn makamıdır. “Allahussamed” de lafzatullah ikinci defa tekrar edilerek Uluhiyet anlatılır.

Zatı Hakkın iki vechi vardır. Biri ahadiyyet ikincisi Vahidiyettir. “Samed” vahidiyyet yüzüdür. “O’ nun vechi (Zatı) dışında her şey helak olacaktır” (Kasas/88) ayeti AHADİYET yüzüdür. Samed alemlerin zuhurundan sonra alemlerin Hakk’a ihtiyacını anlatır. Cümle mevcudat Vücutta ve kıyamda ona muhtaç olurlar. Uluhiyet noktasıdır. Vahidiyet ve Ahadiyetül kesret mertebesi ve makamıdır. TEK VÜCUD HÜVİYETİNDE ULUHİYET vasıflarıyla her mertebede kendi nefis mertebesinden hakkını ve istihkakını almasıdır. Vahdetten kesrete isim ve sıfatları ile açılmasıdır.

Bu iki vasıf hüviyet ve uluhiyet tevhidinin birleştirilmesidir. “lem yelid velem yuled” Hakk’ın bir öncesi ve sonrası olmadığını ifadedir. Ezelden Ebede tekliğini, hüviyetinin ve uluhiyetinin Hakka ait olduğunun belirtilmesidir. Kıdem ve Beka vasıflarının belirtilmesidir.

“Velem yekün lehu küfuvven ahad”. Alemlerdeki zuhurunda hiçbir şey O’nun hüviyetine ve uluhiyetine denk olamaz demektir.

Zatın, hüvyet ve uluhiyet yönüyle denk ve eşitinin olmaması demektir ki, sırf Zat makamının her şeyden münezzeh olduğunun ifadesidir. Mutlak Tenzih mertebesidir.

İhlas suresi O’nun Zati sıfatlarını içine almıştır: “Kul hüve” = Vücud; “lem yelid” = Kıdem; “velem yüled” = Beka; “Allahussamed” = Vahdaniyet; “velem yekun lehü küfuvven ehad” = Muhalefetün lil havadis; “Allahu ahad” = Kıyam binefsihi.

“Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu” hadisinin (nefsini bilen Rabbını bilir) sırrı bu noktadadır. Bizim nefsi natıkamızında altı sıfatı vardır. Hakkın Zati sıfatlarının mazharıdır.

1. İlmi Zatta mevcud
2. Zati istidadıyla kadim
3. Cennet veya cehennemde ebedi kalması itibariyle beka
4. “Başkasının yükünü yüklenmemesi)(İsra/15; Fatır/17) ayetleriyle
    Vahdaniyyet
5. Şehadet aleminde gelip bir başka şahsa benzememesi muhalefetün     lil havadis
6. Zatıyla kaim Allah’ın nuruyla nurlanması: kaim bi nefsihi

“Ademoğlunu mükerrem kıldık” (İsra/70) ayetinin vasfıyla İnsan-ı kamil ahadiyetiyle Zati sıfatların aynasıdır. İlahi teklif Zat-ı Nefs üzerine subuti sıfatların yüklenmesidir. Ruh hayatın eseri, vücut unsurunda kuvvet kudretin eseri,işitmek Sem’in eseri, görmek basarın eseri, lisan kelamın eseridir.

“lâ ilahe illallah” tevhid kelimesini kalble (nefsimizle) tasdikimiz Zati sıfatlarımızladır ki, “tevhid-i efal”; “tevhid-i esma”; “tevhid-i sıfat” ve “tevhid-i Zat” tasdikidir. “Muhammeden Resulullah” cümlesini ikrar Hz. Resul’ün Allah tarafından emirlerini ifa, yasaklarından kaçınmak. Sûbuti sıfatlar mukabili ubudiyetimizdir. Zatı isimler on esmadır:

1. Allah
2. Ahad
3. Vahid
4. Ferd
5. Nur
6. Hu
7. Hayy
8. Kuddüs
9. Samed
10. Vitr

Bu isimlerden ubudiyetimiz yönüyle münasebetimiz esasen yoktur. Tecelli oranında bilinebilir. İhlas suresi bu nedenle “kale” dir. Lahut (zat) alemi içine girmektir. Kaleye “la ilahe illallah” tevhidi bu manada kamil olarak yapılarak lahuti sıfatlarla girilir. Surelerin en büyük ruh taşıyanı ihlas suresidir. Zata vuslat ve marifet ihlas suresindedir.

Kul hüvellahu Ahad Vahdeti Vücud’u Allahussamed Vahdeti Şuhudu ve tüm sure Vahdeti Vücud Şuhudunu idrak ettiren ve MUTLAK TEVHİDE ulaştıran suredir.

“Nefsini bilen Rabbını bilir” hadisindeki nefsin bu hakikatleri yönünden bilmektir. Kamil manada Rabta bu vasıflarıyla bilinebilir.önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret645554
Hava Durumu
Saat
Takvim